MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/0CB2EE8F/file3071.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 第一課=20 緊學緊問(論說)

第ߌ= 8;課  緊學緊問(論ෝ= 8;)

    做麼= 个古ߟ= 4;<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>講ᦁ= 2;在求知識个過程中,&= #27595;單淨講求= 「ࡕ= 8;學」,還<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>強ෟ= 9;「審問」,該係因致<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>緊थ= 6;緊問,正會<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>學ࢇ= 9;。

    在๨= 9;變化恁遽个時代,ߎ= 1;管係語言、資訊、人&= #25991;、藝術、自然、科= 216;……等= <= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>愛ࣩ= 0;方面學習,正使<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>得ࢷ= 2;現下个社會中健全發&= #23637;。「= 係學= ;習中非常重要个一部&#= 20998;,= 3380;子有學問,佢入太廟還愛緊ࢇ= 9;,ɏ= 36;等= 若係࣒= 1;著毋了解个問題,乜&= #23450;<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>愛໴= 3;口問詳細、想清楚,&= #23416;識正會增進。

    大फ= 8;試看,可比你去到人生路不熟ߑ= 0;所在,毋肯去&#= 21839;路,想乜知,定<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>會多= 冤ਗ਼= 5;路,有= 1487;能根本<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>尋ે= 5;著位所。在課堂上ߖ= 0;共樣同學有堵著毋ߚ= 2;解个問題,毋好驚見&= #31505;,不論先生同學,都係= ɏ= 36;等= 請ਢ= 5;个對象。毋單淨愛,問= ;了後,自家過再= 0998;析思考,做थ= 6;問个過程<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>係ঠ= 1;<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>。

  「學問學問緊&#= 23416;緊問」,在追求௽= 3;識个路定著愛在學中問,問中學ᦁ= 2;緊學習= ;,緊追問,尋出个答= ;案,這正係&#= 27714;學問个正確態度。

 

注釋:

1.        審問:shim^ munˋ,É= 80;細詢問。

2.        入太廟ngibˋ taiˋ miauˋ,進入太廟。= 太廟,中國古代天子= 2289;諸侯的宗祠。

3.        <= span style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;color:red'>ʍ= 06;me= n^ haˋ深思一下。

4.        可比ko^ bi^假使= 2290;

5.         人生路不熟nginˇ sang+ luˋ bud^ shugˋ,= 154;地生疏。

6.        驚見笑:giang+ gienˋ siauˋ,害怕丟= ;臉。

7.        係:rha+ heˋ,或者、&= #25110;是。

 

練習:語音練習

1.毋單淨mˇ dan+ ciangˋ   2.       

3.正੍= 1;                =   4.重要(      

5.太ॼ= 7;                 6.問路     = ; 

 

練習二:語詞練習= ;

相反詞

1. 博學←→(  淺學  )    2. 驚見笑←→(=         )

3. &#= 33258;家←→(        )    4. 現ߍ= 9;←→<= span lang=3DEN-US>(        )

5. 增進←→(        )    6. 恁遽←→(        )

 

練習:寫作練習

= 010;文句,縮短來講:=

1. 等= 係堵著毋ߚ= 2;解个問題,乜定<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>愛໴= 3;口問詳細、想清楚,&= #23416;識正會增進。

ɏ= 36;等= 若毋ߚ= 2;解,ø= 59;問清楚,學識正會增= 進。)

2. ɏ= 36;等= 愛多方面學習,正使<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4;mso-bidi-font-fa= mily: Arial;color:black;letter-spacing:.25pt;mso-font-kerning:0pt'>得ࢷ= 2;現下个社會中健全發&= #23637;。

        =             &nb= sp;            =        

 

= 2244;習四:造句練習

1.毋單淨̷= 0;還঵= 9;——

2.<= span class=3DGramE>‥‥正會—R= 12; 

3.定著‥‥= 491;係——  <= /span>