MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/853FDF44/file5652.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 第六課 揣令(記敘文)=

第六= ;課  揣令(記敘文)

    正月= ;半該暗晡,𠊎Ū= 96;阿爸去參加揣令比賽= ,廟肚人山人海= ,鬧熱濟借=

    起勢,有當多&#= 38746;个細阿妹又ࢄ= 9;又攘,實在還好看哪&= #65281;後斯= 418;揣令比賽,𠊎看著= ;歸列个燈籠,逐隻燈籠上背寫一條令,有= 揣文字、揣東西,也= 6377;揣人名、揣動物个Ӎ= 0;

    開始= ;搶,&= 957;下碼主持人&#= 20808;出一題:「一點一橫長,ߌ= 8;撇到南洋,十字對十&= #23383;,日頭對月光。隻字。ಧ= 6;出一題:「= ;紅揜烏蓋,大人看著細人愛一種果&#= 23376;。兩題都分一老= 8463;伯揣著,大家ৡ= 3;手拍無停

來係「高= ;山田,無= 7700;漣漣;也有白鶴來ཉ= 5;水,也有鴉來巡田。= 」𠊎一聽啊著,知係「墨盤= 」,遽遽擎手,分= 𠊎揣準準,得著當个= 9518;品,害𠊎暢仃仃

    主持= ;人一題續核一&= 988;緊問,其中一題:= 「半天一條橋,中央= 0843;卦,神仙毋敢๮= 2;,八仙在該搖」,阿୬= 0;大聲講「蜘蛛網」,&= #27491;經分阿爸對對,&#= 33059;个人緊安𧩣= ;阿爸,兩= 3376;爺&= #24950;哪!阿爸暢去嘴合毋= 494;

    這暗&#= 65292;行轉屋个路項,𠊎阿爸講好勢= ,明年正月半來揣,毋好輸分該老&#= 38463;伯。

 

注釋:

1.    又唱又rhiuˋ chongˋ rhiuˋ ngiong^,唱作俱佳。

2.    fungˇ angˊ紅ō= 94;瓶子。

3.    &= #25564;烏蓋giemˇ vu+ goiˋ蓋Œ= 79;黑蓋子。

4.    坵= ;田:= ;rhid^ kiu+ tienˇ地。

5.     = 5306;moˇ = bi+ moˇ zhunˋ沒= 6377;池塘沒有水<= /span>

6.    水漣漣:shui^ lienˇ lienˇ水很多的ઝ= 1;子。

7.    準準ton<= span class=3DGramE>ˇ zhun^ zhun^完= 0840;猜中。

8.    ߠ= 3;仃mui+ dangˇ dangˇ形容十分এ= 1;意的樣子。

9.    對對:tonˇ duiˋ duiˋ猜個正著。

10.   兩子爺liong^ zii^ rhaˇ父= 3376;或父女兩人。

11.   合毋= 494;zhoiˋ do+ habˋ m= ˇ mi+合不攏嘴。

 

練習語音= ;練習

寫看   讀看İ= 75;

1.= 2389;&= #30000;à&= #65288;rhid^ kiu+ tienˇʌ= 89;

2.擎手  à&= #65288;       &nbs= p;

3.  à<= /span>&= #65288;       &nbs= p;

4.八卦à&= #65288;       &nbs= p;

5.兩子爺à&= #65288;       &nbs= p;

6.giemˇ vu+ goiˋà&= #65288;揜烏蓋<= /span>&= #65289;

7.moˇ = bi+ moˇzhunˋ à<= /span>&= #65288;       &nbs= p;  

8.tonˇ d= uiˋ duiˋà<= /span>&= #65288;       &nbs= p;   

9.nginˇ san+ nginˇ hoi^à<= /span>&= #65288;       )=

10.shui^ lienˇ lienˇà<= /span>       &nbs= p;

 

練習二:句型練習

1.       (阿爸)ʌ= 88;    合毋密    )。= ;

<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>(   &#= 65289;ʌ= 88;      )。<= /p>

<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>(    ʌ= 88;      )。<= /p>

 

練習:寫作練習

請你寫出兩條客家= ;令,分同學看。

1.        =             &nb= sp;            =     )。<= /p>

2.        =             &nb= sp;            =     )。

=  

 


第六= ;課  揣令(記敘文)

    正月= ;半該暗晡,𠊎Ū= 96;阿爸去參加揣令比賽= ,廟肚人山人海= ,鬧熱濟借=

    起勢,有當多&#= 38746;个細阿妹又ࢄ= 9;又攘,實在還好看哪&= #65281;後斯= 418;揣令比賽,𠊎看著= ;歸列个燈籠,逐隻燈籠上背寫一條令,有= 揣文字、揣東西,也= 6377;揣人名、揣動物个Ӎ= 0;

    開始= ;搶,&= 957;下碼主持人&#= 20808;出一題:「一點一橫長,ߌ= 8;撇到南洋,十字對十&= #23383;,日頭對月光。隻字。ಧ= 6;出一題:「= ;紅揜烏蓋,大人看著細人愛一種果&#= 23376;。兩題都分一老= 8463;伯揣著,大家ৡ= 3;手拍無停

來係「高= ;山田,無= 7700;漣漣;也有白鶴來ཉ= 5;水,也有鴉來巡田。= 」𠊎一聽啊著,知係「墨盤= 」,遽遽擎手,分= 𠊎揣準準,得著當个= 9518;品,害𠊎暢仃仃

    主持= ;人一題續核一&= 988;緊問,其中一題:= 「半天一條橋,中央= 0843;卦,神仙毋敢๮= 2;,八仙在該搖」,阿୬= 0;大聲講「蜘蛛網」,&= #27491;經分阿爸對對,&#= 33059;个人緊安𧩣= ;阿爸,兩= 3376;爺&= #24950;哪!阿爸暢去嘴合毋= 494;

    這暗&#= 65292;行轉屋个路項,𠊎阿爸講好勢= ,明年正月半來揣,毋好輸分該老&#= 38463;伯。

 

注釋:

12.   又唱又rhiuˋ chongˋ rhiuˋ ngiong^,唱作俱佳。

13.   fungˇ angˊ紅ō= 94;瓶子。

14.   &= #25564;烏蓋giemˇ vu+ goiˋ蓋Œ= 79;黑蓋子。

15.   坵= ;田:= ;rhid^ kiu+ tienˇ地。

16.   = 5306;moˇ = bi+ moˇ zhunˋ沒= 6377;池塘沒有水<= /span>

17.   水漣漣:shui^ lienˇ lienˇ水很多的ઝ= 1;子。

18.   準準ton<= span class=3DGramE>ˇ zhun^ zhun^完= 0840;猜中。

19.   ߠ= 3;仃mui+ dangˇ dangˇ形容十分এ= 1;意的樣子。

20.   對對:tonˇ duiˋ duiˋ猜個正著。

21.   兩子爺liong^ zii^ rhaˇ父= 3376;或父女兩人。

22.   合毋= 494;zhoiˋ do+ habˋ m= ˇ mi+合不攏嘴。

 

練習語音= ;練習

寫看   讀看İ= 75;

1.= 2389;&= #30000;à&= #65288;rhid^ kiu+ tienˇʌ= 89;

2.擎手  à&= #65288;       &nbs= p;

3.  à<= /span>&= #65288;       &nbs= p;

4.八卦à&= #65288;       &nbs= p;

5.兩子爺à&= #65288;       &nbs= p;

6.giemˇ vu+ goiˋà&= #65288;揜烏蓋<= /span>&= #65289;

7.moˇ = bi+ moˇzhunˋ à<= /span>&= #65288;       &nbs= p;  

8.tonˇ d= uiˋ duiˋà<= /span>&= #65288;       &nbs= p;   

9.nginˇ san+ nginˇ hoi^à<= /span>&= #65288;      

10.shui^ lienˇ lienˇà<= /span>       &nbs= p;

 

練習二:句型練習

2.       (阿爸)ʌ= 88;    合毋密    )。= ;

<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>(   &#= 65289;ʌ= 88;      )。<= /p>

<= span style=3D'font-size:18.0pt;font-family:\53F0\7063\6977\9AD4'>(    ʌ= 88;      )。<= /p>

 

練習:寫作練習

請你寫出兩條客家= ;令,分同學看。

1.        =             &nb= sp;            =     )。<= /p>

2.        =             &nb= sp;            =     )。